BLOG

Theo dõi giá trị trọn đời của nhân viên (ELV - Employee Lifetime Value) - giá trị ròng mà nhân viên mang lại trong suốt khoảng thời gian họ gắn bó với doanh nghiệp - có thể rất khó để đo lường nhưng ...

We love social, let's connect!